رئيس: دکتر فريدون عزيزی
www.erc-iran.com/farsi/index.htm
22402463 - 22406264  
22409301-5  
 
رئيس: دکتر علي اکبرولايتي
www.nritld.ac.ir/
22291203  
2803549-22283444-22282111  
 
رئيس: خانم دکترصراف زادگان
www.isfcarvasrc.hbi.ir/ www.crc.mui.ac.ir
3373435  
3359090-3359955  
 
رئيس: دکتر فريدون دواچي
www.nrciran.org
88026956  
88026956  
 
رئيس: دکترمصطفي معين
www.iaari.hbi.ir
66428995-66930024  
66935855  
 
رئيس: دکتر وحيد شيباني
www.knrc.ac.ir
2264198  
2264196 - 2264180 - 2264271  
-
22412502  
22425367-224121114  
 
رئيس: دکتر يحيي دولتي
www.ctrsdi.tums.ac.ir
88963804  
88978190-88970657-88960880  
 
رئيس: دکتر مسعود اييني
www.emrc.mui.ac.ir/
3373733  
3359933  
 
رئيس: دکتر باقرلاريجاني
www.cmrc.tums.ac.ir
88029392  
88026902-3  
 
رئيس: دکتر عبدالوهاب البرزي
-
6287071  
6262225  
 
رئيس: دکتر محمدعلي جوادي
www.ovcir.org
22580607  
22580607 - 22585952  
 
رئيس: معاونت تحقيقات وفناوري
-
-  
-  
 
رئيس: دکتر سيدرضا صفوي
www.icdr.ac.ir
22413897  
22413897  
 
رئيس: دکتر فريدون مهبودي
-
66480780  
66480780  
 
 
 
رئيس: دکتر محمدرضا پورشفيع
-
66405535  
66405535  
 
رئيس: دکتر بابايي
www.darc.hbi.ir/
3363231  
3363234-3363311  
 
رئيس: دکتر خليل انصارين
-
3364901  
3369543  
 
رئيس: دکتر رضا ملک زاده
www.ddrcir.org
88026481  
88026481  
-
3358989-3373735  
3359898  
 
رئيس: دکتر حميد گورابی
www.royaninstitute.org
22308088  
22307960-8  
www.horcbmt.org
88004140  
88029397-88029390  
-
88730830  
88501405  
 
رئيس: دکتر فاطمه رمضانزاده
-
66937321  
66939320  
 
رئيس: دکتر عباس قادري
www.icr.ir
2304952  
2303687  
 
رئيس: دکتر افلاطونيان
-
8247087  
827085-6  
 
رئيس: دکتر عباس عطاري
www.bsrc.mui.ac.ir
22222135  
22222135  
www.avesina.ac.ir
224319151  
22431945-9  
-
22567222  
22567282  
 
رئيس: خانم دکتر فرشته معتمدي
www.nrciran.hbi.ir
22431921  
22431921  
 
-
33116726  
33111619 - 33972108 - 33950152 - 33950154  
 
رئيس: دکتر محمدرضا زالي
www.rcgld.org
22402639  
22416848  
www.reflabs.hbi.ir/
33796373  
33333351-33798670-33796373  
 
رئيس: دکتر کريمی
wwwtehranheartcenter.org
88029256  
88029721  
 
رئيس: دکتر موسي زرگر
www.sinatrc.ac.ir
66705140  
66705511  
 
رئيس: دکتر فرهادي
www.ent-hns.org
66525329  
66504294  
 
رئيس: دکتر طوسي
-
5417856  
5417856-5407118  
 
رئيس: دکتر نيلفروش زاده
www.sdlrc.mui.ac.ir
3359922- 337766  
3373736  
 
رئيس: دکتر رمضاني
-
7618088  
7627601-7  
 
رئيس: دکتر جليل توکل افشاري
-
7618088-7627605  
7682012-7627601-7  
 
رئيس: دکتر محمود جدي تهراني
www.avesina.ac.ir
224319151  
22431945-9  
 
رئيس: دکتر نجم آبادي
-
22400110  
22407814-22402070  
-
66465554  
66462179  
 
رئيس: دکتر سيدرضا تابعي
-
6276211  
6276211  
 
رئيس: دکتر علی فتحی آشتيانی
-
88053767  
88053767  
 
 
 
رئيس: دکتر جغتايی
www.tums.com/researchcenter/cmrc
88054355  
88052984  
 
رئيس: دکتر علی خوش باطن
-
88211524  
88211524  
 
رئيس: دکتر رضاقلی وحيدي
www.tbzmed.ac.ir/npmc
6578974  
6578976-6578978  
 
رئيس: دکتر سعيد سرکار
www.rcstim.tums.ac.ir
66438630  
66439831  
 
رئيس: دکتر مسعود محموديان
-
88058719 - 88058696  
88058696  
-
22400681  
22414131-6  
 
رئيس: دکتر علي صادقي طاري
-
55421002  
55416134  
-
 
 
 
رئيس: دکتر مسعود ناصری پور
-
66558811  
66559595  
 
رئيس: دکتر صابري فيروزي
-
6281473 - 6276212  
6261089 - 6262011  
 
رئيس: دکتر مصطفايي
-
4276471  
 
 
رئيس: دکترعبدالحسين دليمی اصل
-
4552194  
4570038-46  
-
88795008  
88773521  
-
2332225 - 2303872  
2303872  
 
رئيس: دکتر علی کرمی
www.rcmb.ir
88057023  
88211523 - 88039883  
 
 
 
رئيس: دکتر عباس جعفريان دهکردی
-
6680011  
7922626  
 
رئيس: دکتر محمدرضا معتمدي
-
22083106  
22074101  
 
رئيس: دکتر منصور حق شناس
-
6267071 - 6262225  
7-6263046  
www.tehranpi.org
66506862  
66506862  
 
رئيس: دکتر غلامحسين عمراني
-
 
6281473  
 
رئيس: دکتر رفيعی
www.jitdrc.ac.ir
3362434  
3362534  
 
رئيس: دکتر مرتضی ايزدی
-
88057023  
88860062  
 
رئيس: دکتر يادگاري
-
 
11-5549005  
 
رئيس: دکتر محمدرضا محمدي
-
55413540  
55412222 - 55413540  
 
رئيس: دکتر عباس شفيعي
-
66461178  
66482704  
 
رئيس: دکتر محمد پدرام
www.rcth.ac.ir
3340080  
3328955  
 
رئيس: دکتر يوسفي
-
2264353 - 2261052 - 2260629  
2267343 - 2260629  
 
رئيس: دکتر محمدافخمي اردکاني
-
5258354  
5258234  
 
رئيس: دکتر فلاح حميدي
-
5534951  
5535116  
 
رئيس: دکتر عليرضا مصداقي نيا
www.cer.tums.ac.ir
66954231  
66954230  
 
 
 
رئيس: دکتر محمدزارع
-
5532024  
3552999  
 
رئيس: دکتر عبدا... کريمي
-
22226941  
22226941  
 
رئيس: دکتر نجفي پور
-
2112794  
2114534  
 
رئيس: خانم دکتر مقصودنيا
-
22423244  
22402070 - 22400036  
 
رئيس: دکتر عمران محمد رزاقي
www.incas.tums.ac.ir
55412232 - 55411024  
55412232  
 
رئيس: دکتر دکتر جعفري
-
7618088 - 7627605  
7-7627601  
 
رئيس: دکتر غلامرضا پورمند
-
66717447  
66717447  
 
رئيس: دکتر سيد هيبت الدين برقعی
-
667060245 - 66760245  
66708104  
-
88952869  
8-88952866  
 
رئيس: دکتر سيدبهروز موحدي
-
664080805  
66480804  
 
رئيس: دکتر علي منتظري مقدم
www.ihsr.ac.ir
66480805  
66951876-7  
 
رئيس: خانم دکتر فرشته بقايي
www.dentistry.ums.ac.ir
88986688  
88986677  
 
رئيس: دکتر باقر لاريجانی
-
88010399  
66419661  
-
 
66009196  
 
رئيس: دکتر عباسعلی وفائی
-
3331551  
3332080 - 3331551  
 
 
 
رئيس: دکتر محمد علی محققي
www.crc.tums.ac.ir
66428655  
66931444  
 
رئيس: دکتر بهروز نقيبي
-
5413589  
5413589  
 
رئيس: دکتر حيدر پارسائي
-
 
8012952  
 
رئيس: دکتر عليرضا يوسفي
merc.mui.ac.ir
6688323  
7922990 - 6688789  
 
رئيس: دکتر مهران زرقامي
-
 
9-3283886 - 3285109  
 
رئيس: دکتر محمد حسين صومی
-
3367499  
3367473  
 
رئيس: دکتر عباس حاجي آخوندي
-
33136676  
33136676  
 
رئيس: دکتر عليرضا يعقوبی
-
3373953  
3373953  
 
رئيس: دکتر حسن حق شناس
-
6273070  
6273070  
www.zums.ac.ir
7270815  
7270814  
 
رئيس: دکتر خادمی
www.emrc.mui.ac.ir
3273735  
3359359  
 
رئيس: دکتر سيد بهروز موسوی
-
6687080  
7922626 - 7922581 - 7922551  
 
رئيس: دکتر محمد زارع
-
6691561  
7923011  
 
رئيس: دکتر نعمت بخش
-
7922295  
6885149  
 
رئيس: دکتر عليرضا سرکاکی
-
3334009  
3334009 - 3362411  
 
 
 
رئيس: دکتر اسکويی
-
88793805
88772087
 
رئيس: دکتر ابراهيمی
-
22229087
22229086
 
رئيس: دکتر سالک مقدم
-
88058652
88058652
 
رئيس: دکتر ثميله نوربخش
-
66556149
66556149- 9123149823
 
رئيس: دکتر زمانی
-
66515001
66504294
 
رئيس: دکتر رمضانعلی عطايی
-
-
-
 
رئيس: دکتر عليرضا عسگری
-
88600030
88600030
 
رئيس: خانم دکتر جمشيدی
-
-
-
 
رئيس: دکتر ايرج نبی پور
-
2541827-8
2541827-8
 
رئيس: دکتر یداله اميدی
-
3372257
3347345
 
رئيس: دکتر محبوب
-
3262420
3352292
 
رئيس: دکتر دستمالچی
-
3363231
3364038
 
رئيس: دکتر اسودی کرمانی
-
3343844
3343811-13
-
-
-
-
-
-
 
-
-  
-  
-
-  
-  
-
-  
-  
 
رئيس: دکتر مينو محرز
-
66918899  
66918899  
-
6695052  
66461178  
-
88026905  
88633333  
-
-  
-  
 
رئيس: دکتر محمود چمن خواه
-
22431951  
22431945-9  
 
رئيس: دکتر حميد گورابی
-
22308088  
22307960-8  
 
رئيس: دکتر شمسعلی رضا زاده
www.imp.ac.ir
66465554  
4702499 - 4702611  
 
رئيس: دکتر مسعود صالحی
-
3235122  
3235122  
 
رئيس: دکتر نورمحمد نوری
-
3414103  
3414103  
 
رئيس: دکتر فرانک شريفی
www.zums.ac.ir
7270815  
7270815  
 
رئيس: دکتر احمد قره باغيان
-
88601599  
88601599  
 
رئيس: دکتر مرتضی هاشم زاده
-
2222664 - 2221669  
3346692  
 

 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-3 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ