پيام رياست مرکز
 

گستردگي طيف بيماريهاي عفوني بخصوص عفونتهاي انگلي و قارچي موجب گرديده كه تحقيقات وسيعي در جهت كنترل و درمان اين عفونتها در جهان صورت گيرد. سنتز داروها و استخلافهاي جديد، عصاره ها و اسانسهاي تهيه شده از گياهان دارويي، رنگهاي شيميايي و ساير تركيبات توليد شده بعنوان جايگزين داروهاي قديمي از جمله موارديست كه نياز به تعيين اثرات ضد ميكروبي، انگلي و قارچي دارد.
امروزه از روشهاي مولكولي و تستهاي تشخيصي مولكولار در جهت تشخيص عفونتها، طبقه بندي و فيلوژني عوامل بيماريزا، اپيدميولوژي، حساسيت دارويي و ساير شاخه هاي تحقيقاتي استفاده ميشود. حيطه فعاليتهاي اين مركز عمدتاً  در زمينه شناسايي، طبقه بندي ، فيلوژني عوامل انگلي و قارچي، تشخيص عفونتهاي ميكروبي، انگلي و قارچي ناشي از كرمها، تك ياخته هاي خوني و نسجي، قارچهاي كپكي، مخمري و بيماريزا و همچنين ساير عفونتهاي باكتريال بروشهاي معمول و مولكولار، تعيين مقاومت دارويي و بررسي اثرات ضد ميكربي، انگلي و قارچي داروها، استخلافها و تركيبات جديد دارويي، عصاره، اسانس، نانوپارتيكلها و نهايتاً تهيه كيتهاي تشخيصي، تهيه آنتي ژنها و آنتي باديهاي اختصاصي و تهيه واكسنها جهت تشخيص و درمان اين عفونتها مي باشد.

اين مركز متشكل از متخصصين انگل شناسي و قارچ شناسي بوده و با اساتيد متخصص پوست و ساير مراكز تحقيقاتي و دانشكده هاي دامپزشكي، كشاورزي، داروسازي و دانشگاه علوم همكاري نزديك دارد.  

   

 

 دکتر کيوان پاک شير
رياست مرکز تحقيقات پايه در بيماريهاي عفوني  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-3 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ