محورهاي اصلي فعاليت مرکز تحقيقات پايه در بيماريهاي عفوني شامل:
1-     مطالعات بيولوژيک، ژنوميک، اپيدميک و فراساختاري بر روي انگل ليشمانيا و بيماري ليشمانيازيس
2-    مطالعات بيولوژيک، ژنوميک، اپيدميک و فراساختاري بر روي بيماري هيداتيدوز
3-   بررسي اثرات ضد قارچي، انگلي و باکتريايي داروها متداول و جديد، مشتقات جديد دارويي، استخلافها، عصاره ها، ترکيبات سنتتيک، اسانسها و ساير ترکيبات بدست آمده از گياهان دارويي و مطالعات ژنوميک مقاومت دارويي
 
 اهداف:
1- انجام تحقيقات بنيادي در زمينه پاتوژنز بيماريهاي عفوني
2- بهبود روشهاي تشخيصي در جهت طراحي کيت هاي تشخيصي و استفاده از روشهاي نوين در تشخيص بيماريهاي عفوني
3- تحقيقات پايه در زمينه درمان بيماريهاي عفوني شايع در منطقه
4- تحقيقات در زمينه اثرات ضد انگلي، قارچي و ميکربي عصاره ها، اسانسها و ترکيبات گياه، مواد سنتتيک واستخلافهاي جديد دارويي
5- بررسي مقاومت دارويي در انگلها، قارچها و ميکروبها 
6- بررسي ميزان شيوع بيماريهاي انگلي و قارچي در ايران و تعيين اهميت بيماريها بر اساس شاخص هاي اپيدميولوژي
7- تهيه روشها و كيت هاي جديد تشخيصي عفونت هاي انگلي و قارچي بر اساس سويه هاي ايراني
 8- راه اندازي آزمايشگاه تخصصي ليشمانيوزيس در جنوب ايران جهت تشخيص بيماري و شناسايي گونه ها
9- همكاري با ساير سازمان ها و مراكز بهداشتي درماني از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان جهاني بهداشت در زمينه كنترل بيماريهاي قارچي و انگلي
 10- ارائه خدمات به ساير مراكز تحقيقاتي از جمله مركز تحقيقات پيوند در زمينه عفونت هاي فرصت طلب
 11- ارائه مشاوره علمي و خدمات آزمايشگاهي در زمينه پايان نامه هاي دانشجويي
12- تعيين حساسيت دارويي عوامل انگلي و قارچي (مخمرها و قارچهاي رشته اي) نسبت به داروهاي ضد رايج
13- كشت سلول و بررسي ارتباط و تقابل انگل ها و قارچها با ميزبان
14- طراحي و تعيين نقشه تاكسونومي گونه هاي انگل هاي ايران و بررسي ارتباط فيلوژني آنها با ساير نقاط جهان
15- مطالعه در زمينه پروتئينهاي سطحي، ترشحي و ايزوآنزيمهاي مختلف انگلها و قارچها
16- معرفي و قرار دادن اين مركز در جايگاه ويژه به عنوان مركز نمونه در زمينه تحقيقات انگل شناسي و قارچ شناسي در منطقه خاور ميانه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-3 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ