خلاصه مقالات چاپ شده در کنگره داخلي و خارجي 89 -90-91

1-      آلودگي به زالو: گزارش يک مورد خونريزي غير معمول واژينال بعد از منوپوز در يک بيمار مشکوک ( سميه بلندي، مليحه حسن زاده منفرد، محسن نجاري، رضا شفيعي، غلامرضا حاتم، (کنگره انگل شناسی مهر 89)

2-     آميبيازيس روده اي در شهرستان مرودشت در استان فارس همراه با وقوع يک اپيدمي در يک خانواده (فهيمه ملايي، محمدحسين معتضديان، غلامرضا حاتم، زهرا باقري، رضا شفيعي، (کنگره انگل شناسی مهر 89)

3-     ارزيابي آنتي ژن B تهيه شده از ارگانها و ميزبانهاي مختلف کيست هيدراتيک جهت تشخيص سرولوژيک هيدراتيدوز انساني (  حميدرضا رحيمي، بهادر سرکاري، سيدمحمود سجادي، شهاب شمس اسفندآباد، (کنگره انگل شناسی مهر 89)

4-     بررسي Dot ELISA در مقايسه با councter current immunoelectrophoresis براي تشخيص هيداتيدوز انساني فرزانه صداقت، سيدمحمود سجادي، سيدوحيد حسيني، سکينه کاظميان، بهادر سرکاري (کنگره انگل شناسی مهر 89)

5-     بهبود روش استخراج DNA  از کيست هاي ژيارديا به روش دستي در نمونه بيماران آلوده به ژياردياسيدعبدالمجيد اشرف منصوري، بهادر سرکاري، غلامرضا  حاتم، ايرج محمدپور، محسن کرمي طلب، (کنگره انگل شناسی مهر 89)

6-     بررسي اثر گلوکانتيم بر روي انگلهاي ليشمانياي جدا شده از بيماران ليشمانيوز پوستي: مدل ماکروفاژ- آماستيگوت (بهراد پورمحمدي، محمدحسين معتضديان، غلامرضا حاتم، بهادر سرکاري) (کنگره انگل شناسی مهر 89)

7-     بروز بالاي عفونت توکسوپلاسما گوندي در جفتهاي سقط شده خودبخود انساني در شيراز (قاسم عسگري، ميثم فکري، احمد منبتي، بهادر سرکاري، محسن کلانتري، ايرج محمدپور، محمدحسين معتضديان) (کنگره انگل شناسی مهر 89)

8-    بررسي خصوصيات آنتي ژنهاي دفعي- ترشحي (exceretory-secretory) لارو انگل توکسوکاراکتي (Toxocara cati) و استفاده از آن در تشخيص توکسوکاريازيس انساني (محمد زيبايي، سيدمحمود سجادي،  بهادر سرکاري، سيدحميدرضا حسيني، شوجي اوگا) (کنگره انگل شناسی مهر 89)

9-     تشخيص و افتراق آنتامبا هيستوليتيکا از انتامبا ديسپار و انتامبا موشکوفسکي در نمونه جمع آوري شده از افراد به ظاهر سالم در شهرستان گراش،‌استان فارس ( فهيمه ملايي، محمدحسين معتضديان، غلامرضا حاتم) (کنگره انگل شناسی مهر 89)

10-    تعيين مشخصات دو ژن مطرح در مرگ برنامه ريزي شده سلولي در پلاسموديوم ويواکس: متاکسپاز (MC1) و پروتئين مرتبط با آپوپتوزيس (ARP) ( حسين رضا نژاد، ميکلا منگون، کاروسوريني، آنت هابلونتزل، بهادر سرکاري، غلامرضا حاتم) (کنگره انگل شناسی مهر 89)

11-    جداسازي، کشت و شناسايي مرفولوژيکي آميبهاي آزاد بيماريزا در آبهاي سطحي شهر شيراز (بهنام محمدي قلعه بين، غلامرضا حاتم، محمدحسين معتضديان، پروانه حبيبي، سکينه کمرلويي، نفسيه قباخلو، فائزه فروغي پرور) (کنگره انگل شناسی مهر 89)

12-   راه اندازي کشت invitro کرم بالغ اکينوکوکوس گرانولوزوس در آزمايشگاه، راهي مهم براي تحقيقات جديد در مورد بيماري هيداتيدوزيس (طاهره محمدزاده، سيدمحمودسجادي، بهادر سرکاري)(کنگره انگل شناسی مهر 89)

13-  سيماي اپيدميولوژيک ليشمانيوز ليشمايي در جنوب ايران (بهادر سرکاري، غلامرضا حاتم، محمدامين قطعي) (کنگره انگل شناسی مهر 89)

14-  سودمندي استفاده از آزمونهاي سريع تشخيصي (ديپ استيک) در مقايسه با روش ميکروسکوپي جهت تشخيص بيماري مالاريا (معصومه پرهيزکاري، مهدي فخار، غلامرضا حاتم، طاهره محمدزاده، محمود آغولي) (کنگره انگل شناسی مهر 89)

15-  شيوع عفونت توکسوپلاسمايي در مرغهاي جنوب ايران با استفاده از ايمنوفلورسنت آنتي بادي و Nested PCR (بتول اسماعيل زاده، محمدحسين معتضديان، قاسم عسکري، محسن کلانتري، غلامرضا حاتم) (کنگره انگل شناسی مهر 89)

16-    ليشمانيوز پوستي نادر با خصوصيات بيوشيميايي متفاوت ايزولاتهاي آن در ايران (غلامرضا حاتم، سيدمحمدحسين حسيني، علي خامسي پور) (کنگره انگل شناسی مهر 89)

17-  مطالعه وجود لارو نماتودهاي بيماريزا براي انسان در کرم هاي خاکي شيراز ( بهنام محمدي قلعه بين، سيدمحمود سجادي، کريم حاتم نهاوندي) (کنگره انگل شناسی مهر 89)

18-  معرفي الگوهاي ايزوآنزيمي انگل Giardia intestinalis در افراد علامتدار و افراد بدون علامت با روش ايزو آنزيم الکتروفورز (ايرج محمدپور، سيدحسين حجازي، غلامرضا حاتم، فرزانه بزرگ قلاتي) (کنگره انگل شناسی مهر 89)

19-   A case report of fasciola hepatica from yasuj district in southwest of Iran ( O.Ilami, B. Sarkari, S. Jahanbin) (Melbourne, Australia 2010)                                  

20-   Features of visceral leishmaniasis in kohgiloyeh and boyerahmad province, …(S. Ebrahimi, B. Sarkari, A. Azizi, S. Ashkani) (Melbourne, Australia 2010)                          

21-   Isolation and in vitro culture of Giardia intestinalis from faecal materials .( Mohammad Rayani, N. Unyah, Gholam Reza Hatam, W. Abdullah, Rukman awing Hamat) (Malaysia 2010)                                   

22-   Performance of antigen b isolated from different hosts and cyst location in diagnosis of …(B. Sarkari, H. Rahimi, S. Sadjjadi) (Melborne- Australia) 

23-   Uncommon cutaneous leishmaniasis with different zymodems of related isolates in Iran (Hatam GR, Hoseini S.M.H., Khmesipoor A.)(IBSC 2010)   

24- بررسي اثرات ضد قارچي گياهان دارويي بر عليه کانديدا آلبيکنس (کيوان پاک شير، کتايون جاويدنيا، رامين ميري، محسن روح پرور) (کنگره بیماریهای عفونی گرمسیری تهران 89)

25-   A comparative study of the therapeutic effect of propolis vaginal cream compared with   clotrimazole on vulvovaginal candidiasis  (Pakshir Keyvan) (Singapore 2010)

26-   Factors affecting biofilm formation of candida on acrylic surfaces. (K. zomorodian, N. Nejabat Haghighi, K. Pakshir, H. Azizi, H. Gholizadeh, B. Tarazooie) (the biology of fungi (ICM9), edinburg, UK)

27-     The chemical composition and antimicrobial activities of the essential oil of carum capticum leaves from two areas of Fars providence.(K. Zomorodian, MR Moein, S. Sharbatfar, S. Abedi, K. Pakshir)  (the biology of fungi (ICM), 1-6 august 2010, edinburg, UK)

28- بررسی مولکولی گونه های کاندیدا جدا شده از استوماتیت کاندیدایی در استفاده کنندگان از دست دندان مصنوعی وعوامل زمینهای در ایجاد آن (یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران واولین کنگره میکروب شناسی منطقه مدیترانه شرقی-(کاميار زمردیان، ندا نجابت حقيقي، نعيم رجايي، کيوان پاک شير، بيتا ترازويي، مهرو وجداني، فرزانه صداقت)  لنگرود اردیبهشت 89)

 

 

 

 

 قارچ شناسي ساري

1-      Asperigillus spp. Germ tubes induce stronger cytokine responses in human bronchial epithelial cells in comparison with spores. (K. zomorodian, F. Gruber, M. mildner, K. jeager, A. kouloumvaki, L. Eckhart, A. georgopoules, E. tschachler)

2-      Determination of synergistic effect of myrtus communis essential oil and linalool with itraconazole against azole-resistant candida spp. (K. zomorodian, M.J rahimi, M.motamedi, M.esmaeilbig, MH Amir shahpari, H. Bazafshan, N. namazi, K. pakshir)

3-      Chemical composition and antifungal activities of the essential oil from myrtus communis leaves (K. zomorodian, MR. moein, Z. goeini lori, MJ rahimi, A. bandegani, K. pakshir, S. amini)

4-      Synthessis of some new monocyclic B-lactams bearing a morpholine moiety at their N1 positions as antifungal agents (A. Jarrahpour, M. Eskandari, K.Zomorodian,E. Barati, R. Ashori, M. Motamedi, K. Pakshir,)

5-      Determination of antifungal susceptibility patterns and petite mutations among the clinical isolates of candida spp. ( zomorodian, MJ .rahimi, K. Pakshir, M.  motamedi, M. rahimi ghiasi, H. rezashah, A. bandegani)

6-      Identification of candida species isolated from onychomycosis and its susceptibility to antifungal drugs (K. Pakshir, K. zomorodian, MR namazi, AR zakaei, M. rahimighiasi, M. motamedi, M. karamitalab, MJ rahimi)

7-      Antifungal activities of silver nano-particles (K. zomorodian,M.J. rahimi, F. sharifi, M. esmaeilbeig, MH amirshahpari, H. bazafshan, N. namazi, K. Pakshir, M. Karami-talab)

8-      Nosocominal fungal infections: prevention and control (Dr. Pakshir)

9-      Chemical composition and antifungal activities of the essential oils from three ecotypes of zataria multiflora against candida species. (K. Zomorodian, M. JI shahrkhiz, MJ Rhaimi, A. bandegi, G. Shekarkhar, A. Bandegani, K. Pakshir)

 

-کنگره انگل شناسي ياسوج

10-   Performance of antigen B cocktail isolated from different hosts in diagnosis of cystic echinococcosis (Rahimi Hamidreza, Bahador Sarkari, Seyed mahmoud Sadjjadi, Shahab shams)

11-   Nosocomial myiasis with lucilia sericatain a hospitalized ICU patient in Mashhad (Najjari Mohsen, Reza Shafiei, Mohammad Reza Fakoor, Seyed Mahmoud Sadjjadi)

12-   Seroepidemiological study of human fasciolosis in Boyerahmad township (Sarkari B, F Ghobakhlo, AA Moshfea, O. Eilami, SM Sadjjadi)

13-   Possible evidence of cross-fertilization in reared echinococcus granulosuin the laboratory (Mohammadzadeh Tahereh, seyed Mahmoud Sadjjadi, Hamidreza Rahimi, shahab Shams)

14-   Expression, purification and characterization of toxoplasma gondii recombinant p43 (SAG3) antigen in E.coli (Khanaliha Kh, MH Motazedian, B Kazemi, B Sarkari, M Bandehpor)

15-   The therapeutic effects of lowsonia inermis and cedrus libani on leishmania major promastigotes: an in vitro study (Mikaeili Fattaneh, Mohammad Hossein Motazedian, Mehdi Mohebali, Ramin Miri, Parvaneh Habibi, Sakineh Kamarloie)

16-   Investigation of visceral leishmaniasis characteristics in animal reservoir host in boyerahmad township (Ansari, Hossein. Moshfe, Abdollali. Sarkari, Bahador. Solhju, Kavous. Khodadadi Pouya. Afshoon, Esfandiar. Zahabioun, Farzaneh. Kalantari, Mohsen)

 

کنگره انگل شناسي نروژ 2011

1-      Parasitological and molecular investigations of snails for cercariae in fars province, Iran (Sadjjadi, SM., Karamian, M. & Farhangmehr, B.)

 

 

 

 

کنگره انگل شناسي چين 2011

1-      Possible evidence for cross mating of echinococcus granulosus rared in culture media-has been accepted as oral presentation in the session … (Sadjjadi, SM, Mohammadzadeh T., Rahimi H.)

 

 

کنگره انگل شناسي اسپانيا 2011

1-      High rates of trichomoas vaginalis among HIV infected patients in fars province, south Iran (MH Motazedian, M. Agholi, M. Kalantari and GR Hatam) (tropical medicine and international health © health 2011 backwell publishing Ltd. 16, 97-384)

2-      Molecular detection of coccidiosis and microsporidiosis among HIV/AIDS patients with chronic diarrhea, Shiraz, Iran. (GR Hatam, M. Agholi, and MH Motazedian) (tropical medicine and international health © health 2011 backwell publishing Ltd. 16, 97-384)

3-       Molecular assessment on the prevalence of cervical infections with trichomonas vaginalis and mycoplasma genitalium among symptomatic women in Shiraz, Iran. (M.Agholi, MH Motazedian, M. Haddadian and E. Ebrahimi) (tropical medicine and international health © health 2011 backwell publishing Ltd. 16, 97-384)

4-       Purulent cervicitis and trichomonas vaginalis in shiraz, South of Iran (M. Agholi, MH Motazedian, M. Kroup, M. Haddadian, and e. Ebrahimi) (tropical medicine and international health © health 2011 backwell publishing Ltd. 16, 97-384)

5-      Prevalence of specific cervicitis among women with inflammatory cervix in shiraz, south of Iran (M. Haddadian, M. Agholi, M. Kroup, MH Motazedian and E. Ebrahimi) (tropical medicine and international health © health 2011 backwell publishing Ltd. 16, 97-384)

 

 

 

 

کنگره ميکروب شناسي ايران 2011

1-      Bacterial cervicitis among married women with inflammation on Gram stained cervical smears in shiraz. (Agholi M., Motazedian MH., Hatam GH., Haddadian M., Kroop M., Ebrahimi E.,)

2-      The prevalence of vulvovaginitis associated to the infectious agents among married women attending several family planning clinics in Shiraz. ( Agholi M., Haddadain M., Motazedian MH., Ebrahimi E., Kroop M., Hatam GHR)

3-      Co-infection of sarcocystis spp. and isospora belli causing severe diarrhea of an AIDS patient from Shiraz. (Agholi M., Hatam GHR, Moghadami M., Zahabiun F.,)

4-      Survey on intestinal sarcocystosis inpatients with diarrhea in Shiraz (Hatam GHR., Agholi M., Mehrabani D., Hossein Motazedian, Pourmasoud M., Molai F.)

 

 

 

کنگره هند 2012

1-      Molecular and morphological identification of pathogenic free living amoebae in superficial water in shiraz, Iran( Hatam GR, Mohamadi ghalebin B., Motazedian MH, Mohammadpour I., Ghobakhloo N.)

 
- کنگره فيليپين 2012

1-      Echnococcus Canadensis, the main agent of cerebral hydatidosis. Seyedmahmoud Sadjjadi, Fataneh Mikaeli, Mehdi Karamian, Sharif Maraghi, Fatemeh Sadat Sadjjadi,  Eshrat beigom Kia, Siamak Shams Torbaghan.

  

کنگره آلمان 2012

1-      Design, synthesis and antifungal activities of 1,2,3, benzotriazole, 1H-benzoimidazole and 2-aminothiazole derivatives. (Z. Rezaei, S. Khabnadideh, K. Zomorodian, K. Pakshir, N. Ghafari and C. Hemyari)

 

        - کنگره کرمان 91

1-       ISOENZYME AND ULTRASTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF LEISHMANIA TROPICA AXENIC AMASTIGOTES AND PROMASTIGOTES Hatam Gh.R., Bahrami, Razavi S.M., Oryan A.
2-        THE FIRST REPORT OF TWO-BAND PATTERN OF LEISHMANIA TROPICA WHOLE-ITS, AND GENETICALLY AETIOLOGICAL EXPLANATION AND CONFIRMATION.(Ghatee. A, Mirhendi. H, Sharifi. I, Kanannejad. Z, Hatam. Gh)
3-        GENOMIC STRUCTURE OF LEISHMANIA PARASITES BASED ON BIOINFORMATICS TOOLS (Motazedian M.H.)
4-        MOLECULAR COMPARISON OF CEREBRAL HYDATIDOSIS AND COENURIASIS (Sadjjadi S.M., Mikaeili F., Karamian M. Maraghi Sh., Sadjjadi F.S., Beigom Kia E., Shams Torbaghan S.
5-       MICROSPORIDIA AND COCCIDIA AS CAUSES OF DIARRHEA AMONG CHILDREN UNDER 12 YEARS OF AGE IN SHIRAZ, IRAN (Agholi M, Hatam GM., Motazedian MH., Ebrahimi E.)
6-        CYCLOSPORIASIS AND THE WORSENING BILIARY DISEASE (Agholi M., Hatam GR., Rahemi M)
7-        MALE URETHRITIS SYNDROME (MUS) DUE TO TRICHOMONAS VAGINALIS IN SHIRAZ, IRAN (Agholi M*., Kroop M., Motazedian MH.)
8-        MOLECULAR CHARACTERIZATION OF GIARDIA ISOLATED FROM GIARDIASIS PATIENTS AND ITS ASSOCIATION WITH PATIENTS CLINICAL MANIFESTATION IN SHIRAZ (Sarkari, B., Ashrafmansouri, S.A.M, Hatam, Gh. R., Motazedian, M. H., Asgari, Q., and Mohammadpour, I)
9-        MOLECULAR AND SEROLOGICAL SURVEY OF TOXOPLASMA INFECTION IN STRAY CATS FROM SHIRAZ CITY, SOUTHERN IRAN (Asgari Q., Motazedian MH., Kalantari M., Pirzad R.,)
10-    MOLECULAR STUDY ON THE FURCOCERCARIAE OF ORIENTOBILHARZIA TURKESTANICUM AND ITS LYMNAEA SP. HOSTS IN KHUZESTAN PROVINCE,
SOUTHERN IRAN (Karamian M, Sadjjadi S.M. Aldhoun S.M., Maraghi S.,Farhangmehr B.)
11-    PRESENT SITUATION OF PARASITOLOGY IN IRAN COMPARING TO THE MIDDLE EAST COUNTRIES AND THE WORLD BASED ON PUBLISHED ARTICLES INDEXED IN SCOPUS Sadjjadi S.M.
12-    DIRECT EFFECT OF TWO NEW NAPHTALENESULFONYL- INDOLE COMPOUNDS ON TOXOPLASMA GONDII TACHYZOITE (Asgari Q., Keshavarz H., Rezaeian M., Motazedian MH.,Shojaee S., Mohebali M., Miri R)
13-    SEROLOGICAL AND MOLECULAR EVALUATION OF TOXOPLASMA GONDII CONTAMINATION IN REARED TURKEYS IN SHIRAZ, SOUTHERN IRAN (Sarkari, B.; Asgari, Q.; Bagherian, B.; Kalantari, M.; Mohammadpour, I.; Ashrafmansori, M.; Amerinia, M.; Sabetsarvestani, F.)
14-    MOLECULAR SURVEY ON DETECTION OF LEISHMANIA MAJOR IN RODENT RESERVOIRS IN JAHROM DISTRICT, SOUTHERN IRAN (Davami MH, Kalantari M, Motazedian MH)
15-      SEROPREVALENCE OF TOXOCARIASIS IN HYPEREOSINOPHILIC AND NORMAL INDIVIDUALS IN SHIRAZ, SOUTHERN IRAN (Shafiei R, Sarkari B., Lari M., Sadjjadi S.M.)
16-    STUDY THE CONTAMINATION OF ABADAN PUBLIC PARKS SOIL WITH TOXOCARA EGGS IN 2011 (Maraghi S., Mazhab jafari K., Sadjjadi S.M., Zibaei M., Latifi)
  
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-3 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ