برنامه استراتژيک مرکز تحقيقات پايه در بيماريهاي عفوني
 
(5 ساله 93-89)

 
 
چشم انداز مرکز تحقيقات پايه در بيماريهاي عفوني
مرکز تحقيقات پايه در بيماريهاي عفوني بر آن است تا بکارگيري تمام توان بالقوه خود نه تنها جايگاه خود را به عنوان يکي از مراکز تحقيقاتي اثرگذار بر سيستم بهداشت و درمان در ايران ارتقاء دهد بلکه به عنوان مرکزي پيشتاز در انجام تحقيقات پايه در بيماريهاي انگلي، قارچي و عفوني جايگاه علمي اين رشته ها را در سطح منطقه و جهان ارتقاء دهد.

 
تجزيه و تحليل داخلي و خارجي (SWOT)
 
الف: تجزيه و تحليل داخلي (Internal Analysis)
نقاط قوت (Strengths)
1-     متخصصين مجرب
2-     ارتباط با ساير گروهها،‌مراکز تحقيقاتي و دانشکده ها
3-     گستردگي و تنوع حيطه عملکرد
4-     وجود تجهيزات اوليه ضروري
5-     اهداف کلي مشخص
6-      عملکرد قابل قبول پژوهشي در مدت زمان کوتاه فعاليت
 
نقاط ضعف (Weaknesses)
1-     محدوديت فضاي فيزيکي مرکز
2-     عدم وجود نيروي کارشناس اختصاصي مرکز
3-     عدم تصويب قطعي مرکز
4-     عدم وجود تشکيلات سازماني ثبت شده در دانشگاه
5-     عدم وجود بودجه مستقل مرکز
6-      عدم توانايي استخدام دائم منشي
7-     عدم وجود نيروي هيئت علمي اختصاصي مرکز
8-     ارتباط محدود با ساير معاونتهاي دانشگاه
9-     عدم وجود کارپرداز خريد مواد مرکز

 
الف: تجزيه و تحليل خارجي (External analysis)
 
فرصت ها (Opportunities)
1-     ارتباطات گسترده و موثر با ساير دانشکده ها، پزشکان ،محققين و مراکز تحقيقاتي
2-     حمايت مستمر دانشگاه علوم پزشکي از مرکز
3-     وجود دانشجويان تحصيلات تکميلي،‌ داروسازي، پزشکي وعلوم آزمايشگاهي
4-     پتانسيل ارتباط با مراکز بين المللي
 
تهديدها (Threats)
1-     همپوشاني وظايف اهداف با ساير مراکز تحقيقاتي
2-     مشکلات عديده در مسير خريد مواد و تجهيزات مرکز
3-     مشکلات ارتباطي با معاونت هاي دانشگاه و کادر باليني
4-     عدم وجود ضمانت هاي لازم جهت اجرايي شدن سياستهاي تدوين شده
استراتژي هاي اصلي مرکز تحقيقات پايه در بيماريهاي عفوني (Strategies)
1-     بررسي و تحليل وضعيت موجود، ‌اولويت ها و نيازهاي بهداشتي و جامعه
2-     توانمند سازي گروه در انجام فعاليتهاي تحقيقاتي در جهت رفع نيازهاي بهداشتي-درماني جامعه
3-     توسعه ارتباطات فرابخشي با ساير مراکز تحقيقاتي و آکادميک
4-     تثبيت و ارتقاء‌ موقعيت مرکز در سطح کشور

 
هدف کلي مرکز  تحقيقات پايه در بيماريهاي عفوني (Goal)
انجام مطالعات و پژوهشهاي علمي- کاربردي مبتني بر نيازهاي بهداشتي و درماني جامعه و همسو با اولويتهاي گروه انگل شناسي و قارچ شناسي و ارائه نتايج به صورت مستندات قابل اتکا جهت رفع مشکلات بهداشتي و درماني جامعه
 
محورهاي اصلي فعاليت مرکز تحقيقات پايه در بيماريهاي عفوني شامل:
1-     مطالعات بيولوژيک، ژنوميک، اپيدميک و فراساختاري بر روي انگل ليشمانيا و بيماري ليشمانيازيس
2-     مطالعات بيولوژيک، ژنوميک، اپيدميک و فراساختاري بر روي بيماري هيداتيدوز
3-     بررسي اثرات ضد قارچي، انگلي و باکتريايي داروهاي متداول و جديد، مشتقات جديددارويي، استخلافها، عصاره ها، ترکيبات سنتتيک، اسانسها و ساير ترکيبات بدست آمده از گياهان دارويي و مطالعات ژنوميک مقاومت دارويي
 
اهداف عملياتي مرکز تحقيقات پايه در بيمارهاي عفوني (Objectives)
1-     انجام مطالعات پايه بر روي گياهان دارويي،‌ داروها، استخلافها و سنتزهاي جديد دارويي جهت رسيدن به ترکيبات ضد ميکروبي جديد
2-     تعيين اولويت هاي پژوهشي گروه وجامعه بر اساس مطالعات داده کاوي
3-     انجام مطالعات پايه بر روي ژنوم انگلها و قارچها
4-     ارتباط موثر با مراکز منطقه اي و بين المللي جهت تبادل تجارب و مشارکت در طرح هاي پژوهشي
5-     ارتقاء ظرفيت و توانمندي مرکز از طريق گسترش حيطه عملکرد و بهره گيري از پژوهشگران توانمند
6-      توانمند سازي گروههاي دانشجويي به منظور ارتقاء توانمندي هاي پژوهشي دانشجويان
7-     ارتقاء رتبه بندي علمي و پژوهشي مرکز در سطح کشور
8-     ارتباط موثر با مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي شيراز به منظور هدايت بخشي از توان و منابع آنها به سمت تحقيقات پايه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-3 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ