اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


برگزاری جلسات Lab meeting1395-12-1

زمان: روزهای یکشنبه هر هفته - ساعت: 12:30الی 13

مکان: دانشکده پزشکی،  ساختمان شماره سه، طبقه دوم، کلاس شماره 2

موضوع: ارائه پایان نامه یا پروژه دانشجویی

 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir