اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


ارتقاء دکتر زمردیان1396-10-20

 ارتقاء آقای دکتر کامیار زمردیان عضو هیات علمی این مرکز به مرتبه استادی

 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir