نام و نام خانوادگی: مریم یقطین

سمت: 
متصدی امور دفتری 

تحصیلات: 
کارشناسی مدیریت دولتی 

.............................

نام و نام خانوادگی: عرفانه طاهر

سمت: کارشناس پژوهشی

تحصیلات: فوق لیسانس انگل شناسی
 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir