اعضا هیئت علمی مرکز

 

رشته و تخصص

 

زمینه و اولویت های پژوهشی

دکترسیدمحمود سجادی

دکترای انگل شناسی

1- انگل شناسی کرمهای زئونوز  و اکینوکوکوس ها

2- مولکولی، پاتولوژی، تشخیص واثرات داروها

 

دکترمحمدحسین معتضدیان

 

دکترای انگل شناسی

1- مقاومت دارویی و درمان با تکیه بر  انگل لیشمانیا

2- مطالعات ژنومی تک یاخته ها و استفاده از آن در تشخیص بیماریهای  انگلی

3- شناسایی آمیبها و ژیاردیا

 

 

دکتر غلامرضا حاتم

 

 

دکترای انگل شناسی

1- بررسی روشهای درمانی لیشمانیوز در محیط  درون تن و برون تن 

2- بررسی واکسنهای لیشمانیوز در محیط درون تن و برون تن 

3- کشت، جداسازی و تهیه آنتی ژنهای تک یاخته های خونی و روده ای

4- راه اندازی روشهای مولکولی برای شناسایی و تشخیص تک یا خته های خونی و   نسجی

5- انجام روشهای بیوشیمایی پیشرفته برای تشخیص انگلها

دکتر بهادر شهریاری (سرکاری)

 

دکترای ایمونوپارازیتولوژی

1- بررسی پاسخهای ایمنی در مقابل عفونتهای انگلی

2- طراحی وتوسعه تستهای سرولوژی جهت تشخیص عفونتهای انگلی

3- مطالعات مرتبط با تولید واکسن بر علیه عفونتهای انگلی

 

دکتر کیوان پاک شیر

 

 دکترای قارچ شناسی

1-   تشخیص مولکولی قارچ ها

2-   تست حساسیت  ضد قارچی

3-   اگزو آنزیم های قارچی

4-   بیماری زایی قارچ ها

 

دکتر کامیار زمردیان

 

دکترای قارچ شناسی

1- تست حساسیت ضد قارچی

2- تشخیص مولکولی قارچ ها

3- مطالعه پاسخ های ایمنی در مقابل عفونت های قارچی

4- مطالعات مرتبط با طراحی و ساخت داروهای ضد قارچی جدید

دکتر امین درخشان فر

دکترای آسیب شناسی

1-   پاتوپارازیتولوژی ماهیها

2-   پاتوپارازیتولوژی لیشمانیا

 

 

 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir