اعضای هیئت علمی مرکز
 

دکتر کیوان پاک شیر 
نام و نام خانوادگی: دکتر کیوان پاک شیر 

ریاست  مرکز

مرتبه علمی: دانشیارگروه انگل شناسی و قارچ شناسی

پست الکترونیک:pakshirk@sums.ac.ir
pakshirk@gmail.com


 http://www.sums.ac.ir:8080/axe0001.jpg
نام و نام خانوادگی: دکترکامیار زمردیان

معاون پژوهشی مرکز

مرتبه علمی: دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی 

پست الکترونیک:zomorodian@sums.ac.ir  

 
 نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین معتضدیان 

عضو هیئت علمی مرکز

مرتبه علمی: استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی 

پست الکترونیک:
 motazedm@sums.ac.ir
 
 
 نام و نام خانوادگی: دکتر غلامرضا حاتم

عضو هیئت علمی مرکز

مرتبه علمی: استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی 

پست الکترونیک
hatamghr@sums.ac.ir
                      hatam908@yahoo.com 
 دکتر بهادر شهریاری
 نام و نام خانوادگی: دکتر بهادر شهریاری

عضو هیئت علمی مرکز
 
مرتبه علمی: استادگروه انگل شناسی و قارچ شناسی 

پست الکترونیک:sarkarib@sums.ac.ir


دکتر سید محمود سجادی 
  نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمود سجادی

عضو هیئت علمی مرکز
 
مرتبه علمی: استادگروه انگل شناسی و قارچ شناسی
 
 aa.png نام و نام خانوادگی: دکتر امین درخشان فر

عضو هیئت علمی مرکز

مرتبه علمی: استاد گروه پاتولوژی

پست الکترونیک: aderakhshanfar@yahoo.com 
 
 
 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir