Feature Slides

انتصاب1396-12-10

 طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه، آقای دکتر کیوان پاک شیر به مدت 2 ساعت به سمت رئیس مرکز تحقیقات پایه در بیماریهای عفونی منصوب گردیدند.