تفاهم نامه انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک با مراکز علوم آزمایشگاهی و پوست


x_x0001_001.jpg

x_x2_001.jpg

 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir