اولویت های پژوهشی

محورهای اصلی فعالیت مرکز تحقیقات پایه در بیماری های عفونی شامل:
1- مطالعات بیولوژیک، ژنومیک، اپیدمیک و فراساختاری بر روی انگل لیشمانیا و بیماری لیشمانیازیس.
2- مطالعات بیولوژیک، ژنومیک، اپیدمیک و فراساختاری بر روی بیماری هیداتیدوز.
3- بررسی اثرات ضد قارچی، انگلی و باکتریایی داروها متداول و جدید، مشتقات جدید دارویی، استخلاف ها، عصاره ها، ترکیبات سنتتیک، اسانس ها و سایر ترکیبات بدست آمده از گیاهان دارویی و مطالعات ژنومیک مقاومت دارویی

اهداف:
1- انجام تحقیقات بنیادی در زمینه پاتوژنز بیماری های عفونی.
2- بهبود روشهای تشخیصی در جهت طراحی کیت های تشخیصی و استفاده از روش های نوین در تشخیص بیماری های عفونی.
3- تحقیقات پایه در زمینه درمان بیماری های عفونی شایع در منطقه.
4- تحقیقات در زمینه اثرات ضد انگلی، قارچی و میکربی عصاره ها، اسانس ها و ترکیبات گیاه، مواد سنتتیک واستخلاف های جدید دارویی.
5- بررسی مقاومت دارویی در انگل ها، قارچ ها و میکروب ها.
6- بررسی میزان شیوع بیماری های انگلی و قارچی در ایران و تعیین اهمیت بیماری ها بر اساس شاخص های اپیدمیولوژی.
7- تهیه روش ها و كیت های جدید تشخیصی عفونت های انگلی و قارچی بر اساس سویه های ایرانی.
8- راه اندازی آزمایشگاه تخصصی لیشمانیوزیس در جنوب ایران جهت تشخیص بیماری و شناسایی گونه ها.
9- همكاری با سایر سازمان ها و مراكز بهداشتی درمانی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان جهانی بهداشت در زمینه كنترل بیماری های قارچی و انگلی.
10- ارائه خدمات به سایر مراكز تحقیقاتی از جمله مركز تحقیقات پیوند در زمینه عفونت های فرصت طلب.
11- ارائه مشاوره علمی و خدمات آزمایشگاهی در زمینه پایان نامه های دانشجویی.
12- تعیین حساسیت دارویی عوامل انگلی و قارچی (مخمرها و قارچ های رشته ای) نسبت به داروهای ضد رایج.
13- كشت سلول و بررسی ارتباط و تقابل انگل ها و قارچ ها با میزبان.
14- طراحی و تعیین نقشه تاكسونومی گونه های انگل های ایران و بررسی ارتباط فیلوژنی آنها با سایر نقاط جهان.
15- مطالعه در زمینه پروتئینهای سطحی، ترشحی و ایزوآنزیمهای مختلف انگل ها و قارچ ها.
16- معرفی و قرار دادن این مركز در جایگاه ویژه به عنوان مركز نمونه در زمینه تحقیقات انگل شناسی و قارچ شناسی در منطقه خاور میانه.
 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir