معرفی مرکز :

گستردگی طیف بیماری های عفونی به ويژه عفونت های انگلی و قارچی موجب گردیده كه تحقیقات وسیعی براي كنترل و درمان این عفونت ها در جهان انجام شود. سنتز داروها و استخلاف های جدید، عصاره ها و اسانس های تهیه شده از گیاهان دارویی، رنگ های شیمیایی و سایر تركیبات تولید شده به عنوان جایگزین داروهای قدیمی، از جمله مواردی است كه نیاز به تعیین اثرات ضد میكروبی، انگلی و قارچی دارد. امروزه از روش های مولكولی و تست های تشخیصی مولكولار در جهت تشخیص عفونت ها، طبقه بندی و فیلوژنی عوامل بیماری زا، اپیدمیولوژی، حساسیت دارویی و سایر شاخه های تحقیقاتی استفاده می شود.
حیطه فعالیت های این مركز عمدتاً در زمینه شناسایی، طبقه بندی ، فیلوژنی عوامل انگلی و قارچی، تشخیص عفونت های میكروبی، انگلی و قارچی ناشی از كرم ها، تك یاخته های خونی و نسجی، قارچ های كپكی، مخمری و بیماری زا و همچنین سایر عفونت های باكتریال به روش های معمول و مولكولار، تعیین مقاومت دارویی و بررسی اثرات ضد میكربی، انگلی و قارچی داروها، استخلاف ها و تركیبات جدید دارویی، عصاره، اسانس، نانوپارتیكل ها و نهایتاً تهیه كیت های تشخیصی، تهیه آنتی ژن ها و آنتی بادی های اختصاصی و تهیه واكسن ها برای تشخیص و درمان این عفونت ها  می باشد. مركز تحقيقات علوم پايه در بيماری های عفونی، با رويكردی تازه سعی در پ‍ژوهش در زمينه های مختلف بيماری های عفونی و راه كارهای مختلف درمان آن ها دارد. اين مركز، متشكل از متخصصین انگل شناسی و قارچ شناسی بوده و با اساتید متخصص پوست و سایر مراكز تحقیقاتی و دانشكده های دامپزشكی، كشاورزی، داروسازی و دانشگاه علوم همكاری نزدیك دارد.
 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir