افتخارات :

 
ارائه طرح تجاری ساخت و مونته نمودن دائمی تخم کرمها با استفاده از یک لامل و مقایسه آن با روش مونته به وسیله دو لامل در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل توسط دکترسیدمحمود سجادی

    
  


   
ارائه طرح تجاری تهیه آنتی ژن B بومی برای تشخیص هیداتیدوز انسان با استفاده از تکنیک الیزا در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل توسط دکترسیدمحمود سجادی


 
 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی 3410-3420
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir