افتخارات :

 

 

-     Hysterothylacium sp. 1 MN-2017 isolate UK1 cytochrome oxidase subnit II (cox2) gene partial cds; mitochondrial. Dr. Sadjjadi

-         Hysterothylacium sp. 1 MN-2017 isolate HA2 cytochrome oxidase subunit II (cox2) gene, partial cds; mitochondrial. Dr. Sadjjadi

-         حسگر ژنی نوری ژنوم لیشمانیا ماژور (دکتر حاتم)

scan0001.jpg


  - شناسایی ژن های 2ITS , COX   در نماتود   Hysterothylacium SP  که از طرف بانک جهانی ژن با شماره های پذیرش KY065287-KY065298 مورد پذیرش قرار گرفته است. توسط دانشجوی دکتر سجادی

 

 

   
  -     ارائه طرح تجاری تهیه آنتی ژن B بومی برای تشخیص هیداتیدوز انسان با استفاده از تکنیک الیزا در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل توسط دکترسیدمحمود سجادی

 

 

- بیوسنتز نانوذرات نقره توسط گونه های آسپرژیلوس در مجلهBioMed Research International توسط دکتر زمردیان
- ارائه طرح تجاری ساخت و مونته نمودن دائمی تخم کرمها با استفاده از یک لامل و مقایسه آن با روش مونته به وسیله دو لامل در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل توسط دکترسیدمحمود سجادی
 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir