نحوه صحیح آدرس نویسی  در مقالات


فارسی   
 مرکز تحقیقات پایه در بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .
   English

 Basic Sciences in Infectious Diseases Research Center, Shiraz University of  Medical Sciences, Shiraz, Iran.


 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir